Algemene Voorwaarden

ECO-TECH VADEBO BV ALGEMENE AANNEMINGS– EN VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1•TOEPASSING

1.1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, offertes en afspraken die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

1.2 Inkoopvoorwaarden van de koper, die de verkoper niet uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft, zijn niet bindend, ook niet wanneer de verkoper ze niet uitdrukkelijk verworpen heeft.

ARTIKEL 2•TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Voor het tot stand komen van de overeenkomst, worden de ontvankelijke opdrachten schriftelijk of per e-mail bevestigd.

ARTIKEL 3•OVERGANG VAN RISICO

3.1 De goederen worden in het magazijn van de verkoper verkocht en door de koper definitief in ontvangst genomen, zelfs indien zij franco worden verzonden.

3.2 Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant.

ARTIKEL 4•EIGENDOMSVOORBEHOUD

4.1 Pas na volledige betaling van de overeengekomen prijs, worden de geleverde goederen eigendom van de koper.

4.2 In geval van niet-betaling binnen de voorziene termijn, behoudt de verkoper zich het recht de geleverde goederen terug te nemen op kosten van de koper en onverminderd de in onderhavige verkoopsvoorwaarden voorziene bepalingen inzake betaling.

ARTIKEL 5•LEVERINGSTERMIJN / OPDRACHT TERMIJN

5.1 De leveringstermijn/ opdracht termijn staat vermeld op de opdrachtbevestiging, indien gewenst.

5.2 Tenzij anders is overeengekomen zijn de op de opdrachtbevestiging genoemde leveringstermijnen/ opdracht termijnen slechts een schatting: eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.

ARTIKEL 6•PRIJZEN

6.1 De prijzen van de materialen zoals ze bepaald zijn in de bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn exclusief belastingen. De BTW of elke andere belasting die van kracht is op het ogenblik van de facturering vallen steeds ten laste van de klant en worden bij de verkoopprijs gevoegd.

6.2 Van de door Eco-Tech VadeBo B.V. te leveren en / of te installeren zaken geldt de prijs, zoals in het contract is overeengekomen.

ARTIKEL 7•RUIL / RETOUR GEKOCHTE ARTIKELEN

7.1 Onbeschadigde artikelen, mits in originele (onbeschadigde) verpakking, kunnen uitsluitend binnen 30 dagen na levering worden geruild/ geretourneerd tegen de op dat moment geldende vracht vergoeding.

7.2 De terugzending van goederen is aan voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper onderworpen.

7.3 Indien akkoord voor terugzending bekomen is dan zal de koper de goederen in de originele verpakking terugzenden, franco fabriek van afkomst op kosten en risico van de koper.

7.4 Ruil en retour is enkel van toepassing bij stock producten; producten die speciaal besteld zijn, kunnen niet teruggenomen worden.

ARTIKEL 8•BETALING

8.1 De prestaties worden gefactureerd met voorschotfactuur van 30%, tussentijdse facturen en eindfactuur.

8.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze voorschotfacturen contant betaalbaar en eindfacturen binnen de 30 dagen na factuurdatum op de zetel in Zottegem, Tweekerkenstraat 23.

8.3 De betaling dient contant bij aflevering te geschieden of door overschrijving op de bankrekening van Eco-Tech VadeBo B.V. vermeld op de factuur. De betaling dient te geschieden zonder enige korting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.4 Elk bezwaar tegen één of meerdere elementen van de factuur dienen ons kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum, en dit per aangetekend schrijven.

8.5 Elke factuur dient ten laatste betaald te zijn op de vervaldatum vermeld op de factuur. Van deze datum kan onder geen beding worden afgeweken.

8.6 Bij interventies/depannages wordt de factuur opgemaakt naar de aanvrager van de interventie. Wanneer de klant huurder is, moet deze Eco-Tech VadeBo B.V. hiervan op de hoogte brengen zodat wij akkoord van de eigenaar kunnen vragen. Indien dit verzwegen wordt, zal de factuur naar de huurder worden opgemaakt.

ARTIKEL 9•WAARBORG EN ONDERHOUD

9.1 De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

9.2 Tijdens de waarborgperiode waarborgt Eco-Tech VadeBo B.V. de gekochte goederen tegen materiaal defecten en fabricagefouten. Deze waarborgperiode is afhankelijk van het type toestel en wordt bepaald in de bijzondere verkoopsvoorwaarden volgens de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Deze waarborgperiode begint te lopen vanaf factuurdatum.

9.3 Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en / of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. De garantieplicht vervalt indien door derden aan de installatie wordt gewerkt.

9.4 De waarborg dekt evenwel niet: – het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen; – de schade veroorzaakt door overmacht; – de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is; – een handeling of opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper. – een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegestaan, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop; – vorst- of vochtschade.

9.5 Bij een interventie moeten de kosten betaald worden ongeacht het probleem is hersteld.

ARTIKEL 10•AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

10.2 De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

10.3 In geen geval zal Eco-Tech VadeBo B.V. aansprakelijk kunnen gesteld worden voor financiële, commerciële of enige andere onrechtstreekse schade, veroorzaakt, door het gebruik of de werking van het materiaal of door de fout van een werknemer van Eco-Tech

VadeBo B.V. , noch voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade voortvloeiend uit een door de klant foutief gebruik van de apparatuur.

ARTIKEL 11•OFFERTES

11.1 Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig excl. BTW.

11.2 Voorzieningen die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

ARTIKEL 12•UITVOERING VAN DE WERKEN

12.1 De goederen worden op risico van de aannemer tot bij de klant gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geïnstalleerd.

12.2 Bij de installatie zal er een aanvaardingsverklaring worden ondertekend door de klant, waarin vastgesteld wordt dat de apparatuur overeenstemt met wat de klant besteld heeft, dat het geen zichtbare gebreken vertoont en dat de installatie naar behoren werd uitgevoerd. Indien de klant zelf tot de installatie overgaat, zal de aanvaardingsverklaring met betrekking tot de conforme levering en de zichtbare gebreken ondertekend worden bij de levering.

12.3 Bij werken in daguren wordt het op dat moment geldend uurtarief gehanteerd en bijkomend km-vergoeding. Wanneer de werkuren minder dan anderhalf uur bedragen, wordt een forfaitair bedrag van 75.00 euro gerekend. Bij een interventie hierop volgend wordt er geen forfaitair bedrag gerekend maar enkel de effectief gepresteerde werkuren.

12.4 Bij werken uitgevoerd op zaterdag of tijdens het bouwverlof wordt een uurloon van 90.00 euro gerekend en bijkomend km-vergoeding.

12.5 De werkuren starten vanaf vertrek in ons magazijn te Brakel tot aankomst terug in Brakel.

ARTIKEL 13•VERVOERSKOSTEN

13.1 De vervoerskosten zijn niet in de koopprijs of bij de installatie inbegrepen wanneer werken worden uitgevoerd in daguren en worden aangerekend volgens de op dat moment geldige tarieven.

ARTIKEL 14•SANCTIES BIJ NIET NAKOMING VAN DE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

14.1 Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

14.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om, indien het, na het sluiten van de overeenkomst maar voor de totale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert namelijk in volgende gevallen: het vragen van betalingstermijnen, de vraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in de betalingen aan RSZ enz. deze garantie te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van goederen. Hiervoor is geen ingebrekestelling vereist.

14.3 Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldatum zal een administratieve kost van 50,00 euro per factuur per begonnen maand van overschrijding van de vervaldatum worden aangerekend ter vergoeding van de kosten verbonden aan het innen van de openstaande bedragen. Daarnaast wordt er per begonnen maand betalingsachterstand 12 % nalatigheidsinteresten aangerekend. Er worden onder geen enkel beding kortingen contante

betalingen toegestaan. Bij niet-betalingen wordt het dossier doorgespeeld aan onze advocaat.

ARTIKEL 15•BEVOEGDHEID

15.1 Elk eventueel geschil aangaande één van onze overeenkomsten zal beslecht worden door de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar onze vennootschap haar maatschappelijke zetel houdt.

15.2 De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst.

15.3 In geval van betwisting is het Vredegerecht van Zottegem, de ondernemingsrechtbank te Oudenaarde of de Rechtbank van Eerste aanleg te Oudenaarde bevoegd.

15.4 Indien één of meerdere artikelen van deze algemene verkoopsvoorwaarden in tegenstrijd zouden zijn met de nationale wetten dan blijven de overblijvende artikelen van kracht.